خودتان تبلیغات پیامکی را انجام دهید
قابلیتهای جدید و قیمت مناسب

با پیش شماره های ۰۲۱-۵۰۰۰۹-۵۰۰۰۵-۵۰۰۰۴-۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۱-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۰۰۰
قابلیت ارسال بر اساس دکل BTS ، منطقه ، سن و جنسیت از روی نقشه و کدپستی