خودتان تبلیغات پیامکی را انجام دهید
قابلیتهای جدید و قیمت مناسب

با پیش شماره های 021-50009-50005-50004-50002-50001-3000-2000-1000
قابلیت ارسال بر اساس دکل BTS ، منطقه ، سن و جنسیت از روی نقشه و کدپستی