افتخارات و موفقيتها :

– دریافت نشان سیگمای ایران و برگزیده شدن مقاله “تفکر سیستمی” به عنوان بهترین مقاله منتخب توسط شرکت کنندگان در دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما – تهران دی 1386
– برگزیده شدن “کارگاه اهمیت تفکر سیستمی در شش سیگما” به عنوان دومین کارگاه برتر کنفرانس در نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما ایران – تهران مرداد 1385
– مدعو به سمينار دکتر دمينگ سال 2004 در آمريكا
– تقدير در پنجمین کنفرانس مدیران کیفیت در تیر 1383
– تقدير موسسه استاندارد براي مشاركت در تدوين استاندارد كاغذهاي فتوكپي 1381
– معرفي در ويژه نامه كارآفريني روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان کار آفرین نمونه در مرداد 1380