افتخارات و موفقيتها :

– دریافت نشان سیگمای ایران و برگزیده شدن مقاله “تفکر سیستمی” به عنوان بهترین مقاله منتخب توسط شرکت کنندگان در دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما – تهران دی ۱۳۸۶
– برگزیده شدن “کارگاه اهمیت تفکر سیستمی در شش سیگما” به عنوان دومین کارگاه برتر کنفرانس در نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما ایران – تهران مرداد ۱۳۸۵
– مدعو به سمينار دکتر دمينگ سال ۲۰۰۴ در آمريكا
– تقدير در پنجمین کنفرانس مدیران کیفیت در تیر ۱۳۸۳
– تقدير موسسه استاندارد براي مشاركت در تدوين استاندارد كاغذهاي فتوكپي ۱۳۸۱
– معرفي در ويژه نامه كارآفريني روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان کار آفرین نمونه در مرداد ۱۳۸۰