در رسانه ها

مطالبي درباره من و فعاليتهايم كه در نشريات مختلف به چاپ رسيده است

مصاحبه شبکه خبر

عضو شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس بین المللی استراتژی های برند - دی ماه 1393

مصاحبه سایت صنایع سلولزی ایران

مصاحبه سایت صنایع سلولزی ایران www.paperandwood.com - مهر ماه 1392

مصاحبه رادیویی رادیو جوان

برنامه شب بخیر دانشمند – مهر 1382

NA

سری گفتگوهای رادیویی در برنامه نقشه گنج رادیو جوان

http://radio.iranseda.ir از اواخر آذر 1395 تا پایان مرداد 1396

27 خرداد 96 – موضوع:

30 بهمن 95 – موضوع:

20 آذر 95 – موضوع:

3 تیر 96 – موضوع:

7 اسفند 95 – موضوع:

27 آذر 95 – موضوع:

10 تیر 96 – موضوع:

14 اسفند 95 – موضوع:

04 دی 95 – موضوع:

17 تیر 96 – موضوع:

19 فروردین 96 – موضوع:

11 دی 95 – موضوع:

24 تیر 96 – موضوع:

26 فروردین 96 – موضوع:

18 دی 95 – موضوع:

31 تیر 96 – موضوع:

16 اردیبهشت 96 – موضوع:

25 دی 95 – موضوع:

7 مرداد 96 – موضوع:

23 اردیبهشت 96 – موضوع:

2 بهمن 95 – موضوع:

14 مرداد 96 – موضوع:

6 خرداد 96 – موضوع:

9 بهمن 95 – موضوع:

21 مرداد 96 – موضوع:

20 خرداد 96 – موضوع:

23 بهمن 95 – موضوع:

28 مرداد 96 – موضوع:

NA

NA

پیمایش به بالا