مقالات چاپ شده در نشريات محتلف (ارسالي يا استفاده شده از وبلاگم):

ماهنامه نگاه شرقی – صفحه ۹۶-شماره ۴ – مرداد و شهریور ۱۳۹۶

رابطه منحنی عمر محصول و منحنی عمر نام تجاری
مجله مدیریت – صفحه ۴۵
شماره ۱۳۵-۱۳۶ – مرداد و شهریور ۱۳۸۷جايزه دمينگ، جايزه ملي كيفيت ژاپن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۴۱ – ۱۳ آبان ۱۳۸۵برگزاري سمينار رويكرد سيستمي
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۳۴ – ۱ آبان ۱۳۸۵فروش يخچال به اسكيمو
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۱۳ – ۴ مهر ۱۳۸۵هوشمندي رقابتي
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۱۱ – ۲ مهر ۱۳۸۵انواع هدف و مشخصات آن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۱۰ – ۱ مهر ۱۳۸۵بيماري هلندي چيست؟
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۵۰۰ – ۲۰ شهريور ۱۳۸۵نيرنگهاي مذاكرات
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۹۶ – ۱۴ شهريور ۱۳۸۵رابطه امضاء و شخصيت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۹۴ – ۱۲ شهريور ۱۳۸۵بازي توپ سنگي
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۹۳ – ۱۱ شهريور ۱۳۸۵پول
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۸۸ – ۵ شهريور ۱۳۸۵خريد معجزه
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۸۷ – ۴ شهريور ۱۳۸۵كايزن، روح كيفيت ژاپني
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۸۵ – ۱ شهريور ۱۳۸۵ارتباط گروه خوني و شخصيت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۸۲ – ۲۸ مرداد ۱۳۸۵يكي از تفاوتهاي ديد سيستمي و سيستماتيك
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۷۹ – ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ استرس مد نشده است به آن دچار شده ايم
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار
شماره ۳۴۷۵ – ۱۹ مرداد ۱۳۸۵

عوامل موثر در ايجاد خستگي در کارکنان
تحقیق چاپ شده در مجله روش
شماره ۴۰ – مهر ۷۶ – صفحه ۳۲