مقالاتم در نشریات

مقالات چاپ شده در نشريات محتلف (ارسالي يا استفاده شده از وبلاگم)

ماهنامه نگاه شرقی – صفحه ۹۶-شماره ۴ – مرداد و شهریور ۱۳۹۶

شماره ۱۳۵-۱۳۶ – مرداد و شهریور ۱۳۸۷جايزه دمينگ، جايزه ملي كيفيت ژاپن

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۴۱ – ۱۳ آبان ۱۳۸۵برگزاري سمينار رويكرد سيستمي

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۳۴ – ۱ آبان ۱۳۸۵فروش يخچال به اسكيمو

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۱۳ – ۴ مهر ۱۳۸۵هوشمندي رقابتي

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۱۱ – ۲ مهر ۱۳۸۵انواع هدف و مشخصات آن

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۱۰ – ۱ مهر ۱۳۸۵بيماري هلندي چيست؟

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۵۰۰ – ۲۰ شهريور ۱۳۸۵نيرنگهاي مذاكرات

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۹۶ – ۱۴ شهريور ۱۳۸۵رابطه امضاء و شخصيت افراد

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۹۴ – ۱۲ شهريور ۱۳۸۵بازي توپ سنگي

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۹۳ – ۱۱ شهريور ۱۳۸۵پول

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۸۸ – ۵ شهريور ۱۳۸۵خريد معجزه

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۸۷ – ۴ شهريور ۱۳۸۵كايزن، روح كيفيت ژاپني

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۸۵ – ۱ شهريور ۱۳۸۵ارتباط گروه خوني و شخصيت افراد

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۸۲ – ۲۸ مرداد ۱۳۸۵يكي از تفاوتهاي ديد سيستمي و سيستماتيك

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

شماره ۳۴۷۹ – ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ استرس مد نشده است به آن دچار شده ايم

روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷ – مديريت و روابط كار

پیمایش به بالا