به اطلاع می رساند به زودی ششمین دوره آموزشی تفکر سیستمی با رویکرد طراحی ساختار و سازمان توسط آقای دکتر مجاهدی برگزار خواهد شد.

با قطعی شدن زمان و مکان دقیق برنامه خبرهای بیشتر به زودی منتشر خواهد شد.