در این مصاحبه دکتر علیرضا مجاهدی نسب توضیحاتی پیرامون مدیریت صحیح کسب و کار در شرایط کرونا و راهکارهایی برای برون رفت از شرایط بحرانی را ارائه فرموده اند. این مصاحبه به همت انجمن مدیریت ایران، اتاق بازرگانی ایران و کانون شبکه مشاوران مدیریت تهیه گردیده است.